En bra överenskommelse i Region Halland

Posted: under Allmänt.

Jag är glad att vi kunde komma överens med de andra partierna om att satsa på att ge allmänsjuksköterskorna ett extra tillskott på lönen. Nu får de tusen kronor i månaden utöver den ordinarie lönerevisionen. Det är bra och det gör att deras lön blir mer i nivå med hur det ser ut i andra regioner.

Som vi Kristdemokrater tidigare har sagt så är detta en helt nödvändig satsning. Våra sjuksköterskor behöver märka att det händer något i lönekuvertet när de jobbar i Region Halland. Nu handlar det också om att vi tar fram en strategi för hur utvecklingen ska se ut framåt. Det är viktigt att vi inte halkar efter igen, utan att vi ger sjuksköterskorna lön som motiverar de att låta sjukvården i Halland få nytta av deras kompetens.

Comments (0) Apr 09 2014

Sjuksköterskornas löneutveckling

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Jag fick synpunkter på mitt inspel om löneutvecklingen för sjuksköterskor i Region Halland. Här följer mitt svar i debatten, som är skickat till berörda tidningar.

 

Självklart ska man alltid som förtroendevald fundera över om man gör rätt eller om saker kan göras bättre. De pengar som tas in i skatt ska användas så effektivt som möjligt och i Region Hallands perspektiv så att vi får så bra vård som möjligt. Med bra vård menar jag att det är behovet som ska styra, att vården ska vara patientsäker, jämlik och ha hög kvalitet.

För att detta ska fungera krävs det att vi har personal som mår bra och som känner att deras arbete är viktigt. De ska naturligtvis också ha rätt kompetens för sitt yrke och de ska ställa upp på dem etiska principer som säger att varje människa är unik och har ett okränkbart värde.

Jag tror att vi uppnår det mycket lättare om vi förtroendevalda tar vårt arbetsgivaransvar på allvar och visar att vi också förhåller oss till samma principer. De anställda i Region Halland ska känna att de är viktiga och att deras arbetsmiljö är bra. Ett led i detta är självklart lönerna. Att som förtroendevald ha en åsikt om vad som är rimlig löneutveckling tycker jag inte är fel. Om jag som förtroendevald inte får ha åsikter om det, så är det ett system som behöver förnyas.

Varför är det helt ok att tala om ett lärarlyft, men tabu att säga det samma om sjuksköterskor?

Jag tänker fortsätta att bryta mot ett sådant tabu. För jag menar vad jag säger med att det är en för dålig löneutveckling för våra sjuksköterskor. Och om det ska gå att göra något åt det, så behöver vi strukturera så att vi använder mindre dyra hyrsjuksköterskor och kan behålla våra anställda sjuksköterskor. Vi jobbar alltid för att ha så bra kontroll som möjligt på kostnaderna inom vården. Vi vill att medborgarna i Halland ska kunna känna sig trygga när de söker vård samt ha pengar över i plånboken. Pengarna ska användas effektivt och vi ska inte ta in mer än vad som är nödvändigt i skatt.

Comments (0) Apr 05 2014

Det är dags att slå hål på de myter som sprids

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Det är så lätt att slänga ur sig fraser som låter väldigt bra och enkla. Men mycket som låter enkelt när det sägs är inte så lätt att förverkliga. Det är i synnerhet lätt att komma med enkla lösningar om det man säger inte granskas och om man inte behöver förklara hur lösningen ser ut.

Jag tänker på sådant som detta:

Det är bättre att hjälpa många flyktingar på plats istället för att hjälpa ett fåtal här. Det låter jättebra och det verkar ju så lätt. Skänk pengar till FNs flyktingorgan så gör de jobbet åt oss. Det låter så bra att kunna hjälpa otaligt fler på det sättet än att ta emot flyktingar i Sverige.

Men hur ska det ske då? Var menar man att dessa mängder av flyktingar ska få hjälp? Hur ska man kunna hjälpa i en krigszon? Ska vi skicka volontärer till Syrien mitt bland bomber och granater och låta de riskera sina liv? Eller är meningen att de ofta fattiga grannländerna ska bygga stora flyktingläger som vi kan skicka mat till?

Jag skulle önska att man någon gång fick ett svar på detta. Ett svar som förklarar hur det är lätt att hjälpa människor mitt i kriget eller mitt i ett svältande land. Jag skulle vilja veta hur vi ska förklara för regeringarna och de ofta fattiga människorna som bor i närområdet till de områden som människor flyr från, att vi tycker att det är mycket bättre att de tar hand om alla de som flyr än att vi gör det.

En annan sak som man ofta hör är att vårt flyktingmottagande urholkar den välfärd som byggts upp i vårt land. För min del så menar jag att välfärd är till för att kunna stödja de som har det svårt och de som är utsatta för lidande. Det handlar om att dela med sig till de som förlorat sina hem på grund av krig eller tvingats lämna sitt land för att inte dödas eller fängslas för sina åsikters eller för sin sexuella läggnings skull. Det finns massa olika skäl till att vi ska dela med oss och visa gästfrihet.

Men det är inte sant att det skulle urholka vår välfärd. I framtiden kommer vi att ha brist på arbetskraft inom till exempel äldreomsorgen. Då behöver vi dessa människor som nu kommer hit, för att kunna behålla den välfärd vi vill ha.

Man får också rätt ofta höra de så kallade flyktingbarnen. Ett förfärligt uttryck. I ett land som haft inbördeskrig i många år är det svårt att föra statistik och hålla register på allt så som vi kan i vårt trygga land. Det kan vara svårt att veta hur gammal man är. Ett år hit eller dit har ingen större betydelse. Så att säga att de ljuger om sin ålder är bara ett sätt att få sin sak att låta bra. För det är lättare att säga att de inte ska få stanna om man får människor att tro att de är vuxna och inte barn.

 

Vi måste bli bättre på att kräva att de som slänger ur sig en massa osanna saker ska förklara hur de menar. Det är hög tid att börja granska de populistiska klyschor som så lätt används i debatten om flyktingar.

Comments (0) Mar 27 2014

Kömiljarden gör vårdköer till historia

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Som sjukvårdspolitiker i Region Halland tycker jag det är roligt att se att Hallands invånare är de friskaste i landet och att de är de nöjdaste med vården. Förtroendet för vårdcentralerna är väldigt högt och det är viktigt, eftersom den nära vården ska vara den instans som möter människors behov av vård först. Förtroendet för sjukhusen är lite lägre, men ändå över medel i landet och alltså inte alls dåligt.

I debatten låter det ibland som att svensk sjukvård dras med långa köer och bristande kvalitet. Men det är en bild som faktiskt inte stämmer. Det finns de som vill få oss att tro att det ser ut som det gjorde innan Göran Hägglund lanserade kömiljarden, då man fick vara glad om man bara behövde vänta tre månader och väldigt ofta mycket längre på att få den vård man var i behov av.

I Halland är de långa köerna historia. De flesta som söker vård här får det inom 60 dagar och nästan ingen väntar längre än 90 dagar. Detta är bra för alla. Vi Kristdemokrater har många gånger ställt frågan om hur det ser ut för kroniker och de som behöver återbesök regelbundet. Vi får varje gång svaret att deras behov blir tillgodosett inom rimlig tid och att de inte blir undanträngda av nybesöken. Självklart kommer vi fortsätta att fråga och på det sättet förvissa oss om att det är behovet av vård som styr och inte den som ropar högst.

Trots alla goda resultat vi får när vi jämförs med andra, så får vi inte slå oss till ro med det. Det är viktigt att arbeta med de områden där vi inte når så höga resultat och det går även i Halland att bli bättre på att tillgodose invånarnas behov av vård. Som exempel är det nödvändigt att vi blir bättre på att planera produktionen på våra sjukhus och att få kostnadskontroll. Pengar ska självklart användas så effektivt som möjligt och så att de räcker till så mycket vård som möjligt.

Comments (0) Mar 20 2014

Gör inte kvinnodagen röd i almanackan – det skulle inte göra någon skillnad

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , , ,

Nu har årets kvinnodag passerat och livet återgår till det normala. Alltså nu när alla har uttryckt sina åsikter om vad som skulle behöva göras, så gör vi som vanligt igen. Det är enklast och vi slipper göra några jobbiga prioriteringar. Lönesättande chefer gör som de brukar och facken argumenterar som de brukar. Smidigt och det blir bara de vanliga förhandlingarna som man lärt sig att hantera på ett bra sätt.

Ja jag låter kanske lite raljerande med denna viktiga fråga, men jag kan faktiskt inte låta bli. För visst blir det väl lite patetiskt med all denna uppståndelse den åttonde mars varje år. Då ska alla låta så politiskt korrekta men inget händer egentligen. Hur många gånger har det inte blivit sagt att kvinnor ska ha lika lön för lika arbete som män? I hur många år har detta pågått? Ja hela den tid som jag har varit aktiv förtroendevald och många år innan dess.

Nä kom igen nu ni fackliga löneförhandlare. Våga prioritera kvinnorna och alltså prioritera ner männen. Det skulle vara att visa lite tåga. Våga säga att det är dags att lyfta lönerna för de yrken där kvinnor är överrepresenterade, alltså de omvårdande yrkena. För vilken naturlag är det som bestämmer att det är värt högre lön att vårda tekniska installationer än att vårda och ha omsorg om människor?

Och alla ni som faktiskt är lönesättande chefer och håller med om att det är fel att män har högre lön än kvinnor för lika arbete. Gör något åt det då. Ge kvinnorna i era arbetslag mer påslag än männen. Det är ju det enda sättet att göra skillnad.

Och till mig själv och mina kollegor, förtroendevalda runt om i landet. Det är kanske dags att vi visar att vi menar allvar med våra löften på kvinnodagen varje år. Annars kan man ju börja fundera på varför vi fortsätter säga ungefär samma sak år från år, oavsett vilket parti vi tillhör. Nämligen att det är en självklarhet med lika lön för lika arbete, oavsett kön.

En kvinnodag som är röd i almanackan är inte vad som behövs, det skulle inte göra någon skillnad. Låt orden bli till handling, då skulle det hända något.

Comments (0) Mar 09 2014

Kristdemokrater vill öka arbetet för att bekämpa trafficking

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Hur kan det komma sig att trafficking är ett problem egentligen? Varför vill någon köpa en annan människa? Varför vill man utsätta en annan människa för sådana övergrepp? Hur kan det komma sig att man tycker sig ha den rätten?

Ett modernt samhälle borde inte ha något som heter trafficking. Alla borde vara så upplysta idag att man vet att ingen har rätt att se på en annan människa som en handelsvara. Alla människor har samma mänskliga rättigheter och alla har ett okränkbart människovärde. Kan det kanske vara så att vi trots allt tal om jämställdhet, talar för lite om människovärdet?

Jag tycker att Europa borde vara en världsdel där ingen skulle behöva frukta att bli utsatt för trafficking. Det är tyvärr inte så, utan handeln med människor ökar år från år. Det känns därför riktigt bra att läsa att Kristdemokraterna Ebba Busch Thor (EU-kandidat) och Caroline Szyber (riksdagsledamot) tar denna fråga på stort allvar och presenterar 6 punkter för hur de tycker att EU ska arbeta med det. De två första punkterna är dessa:

1. Ökade resurser. Kampen mot människohandeln måste påverka prioritering i EU-budgeten. I dag läggs drygt 40 procent av EU:s budgetmedel på jordbruksubventioner, mestadels till franska gårdar. Endast en procent läggs på frihet, säkerhet och rättvisa. Vi vill se en omprioritering av budgeten så att mer resurser än i dag läggs på att stoppa människohandeln.

2. Stärkt kriminalpolitiskt samarbete. För att effektivt kunna förebygga och motverka organiserad brottslighet vill vi fördjupa och stärka det kriminalpolitiska samarbetet mellan medlemsstaternas rättsväsenden – inklusive dess polis­ och åklagarmyndigheter – med fokus på operativ brottsbekämpning. Särskilt viktig är en satsning på polisiärt samarbete i EU:s nya medlemsländer. Även Europols arbete måste stärkas i kampen mot människohandel.

Läs hela deras artikel på https://www.kristdemokraterna.se/Media/Nyhetsarkiv/Sa-kan-Sverige-battre-bekampa-trafficking/

Comments (0) Feb 26 2014

Har aldrig snubblat över en människa som sitter och tigger

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Fick denna insändare publicerad i Norra Halland idag.

Svar till Lennart Niklasson i Norra Halland 24 jan.

 

Som ordförande för Synskadades riksförbund i Halland, tar jag mig friheten att svara på ditt inlägg i debatten om i fall det ska vara tillåtet att sitta eller ligga på våra trottoarer i Kungsbacka.

Visserligen ska man väl vara tacksam för att människor säger att de bryr sig om hur vi – handikappade – har det när vi är ute och går, men jag måste ändå säga denna gång att omtänksamheten blir lite missriktad.

Jag har, trots att jag varit synskadad hela mitt liv, aldrig snubblat över en människa som sitter och tigger på våra gator eller torg. Möjligen kan det bero på att de har flyttat på sig eftersom de sett att jag använder vit käpp, det kan jag naturligtvis inte veta. Men jag skulle faktiskt inte bli så upprörd även om det skulle hända. För min del så tycker jag det är mycket värre att vi i Europa inte klara av att ta hand om våra medborgare så att de kan överleva utan att tvingas till att tigga för bröd för dagen.

Jag vill också säga att för oss som ser dåligt och jag tror att jag också kan tala för människor som använder rullstol för att ta sig fram, så har vi mer problem med skyltar och cyklar som står ivägen på trottoarerna än med människor som tigger. Det gör mycket ondare att slå smalbenen i en hård skyllt än i en mjuk människa. Det är också mycket lättare att få trasiga kläder eller olja på sig av en cykel man krockar med eller snubblar över än av en människa som ber om en gåva.

Låt oss våga se det verkliga problemet och tala om det istället för att hitta på dåliga förslag. Det är människor som lever under ovärdiga förhållanden vi talar om. De får inte mat för dagen för att vi förbjuder de att sitta i vår stad. De kan inte ge sina barn en framtid av sådana beslut. Det är självklart inte att sitta på trottoaren som är den mänskliga rättighet de är i behov av. Så låt oss hjälpas åt för att även dessa människor ska få samma mänskliga rättigheter som vi. Låt oss fatta beslut som betyder något och inte bara är till för att vi ska slippa se hur sanningen ser ut.

Niklas Mattsson ordförande för Synskadades Riksförbund i Halland, ledamot i kommunfullmäktige i Kungsbacka för Kristdemokraterna

Comments (0) Jan 28 2014

Amning kan skydda barn mot fetma

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Så roligt att vi i Region Halland har anställda som väljer att forska för att utveckla vården. Nu presenterar Josefine Roswall, som är läkare på Hallands Sjukhus i Halmstad, sin forskning där hon konstaterar att amning kan skydda barn mot fetma.

Ett mycket intressant resultat tycker jag. Att det kan visa sig att en så naturlig sak som att amma sina barn kan ge ett bra skydd mot något sådant som fetma. Eftersom man har konstaterat att fetma är en av våra välfärdssjukdomar som på längre sikt ökar risken för många andra sjukdomar, som till exempel diabetes typ 2, (det man ibland kallar åldersdiabetes). Så är sådana forskningsresultat väldigt viktigt att ta vara på.

Jag kan självklart inte veta hur entydigt detta resultat är, men om det är som Josefine har kommit fram till, så är det mycket viktigt att implementera kunskapen i regionens verksamhet på både BVC och MVC. Om barn kan skyddas genom amning, så ska mammor också få lära sig det. Och det måste väl vara det som är meningen med forskning, att kunskap ska föras in i det vardagliga arbetet.

Jag är ju som jag är, och kan därför inte låta bli att dra mina egna slutsatser av vad jag läser. Så jag konstaterar därmed att det är bra om vi låter mammor vara mammor och få tid med sina nyfödda barn. Vi ska inte stressa mammor att börja jobba allt för tidigt och lämna sina små till någon annan. Barnen behöver sin mamma den första tiden, de behöver inte kompisar på förskolan de första åren. Låt mammor få känna att de gör rätt om de väljer att vara hemma hos sina barn och tar sig tid att amma i lugn och ro.

Men när ni läser detta, så var snälla och blanda inte ihop mina tyckanden med doktorand Josefine Roswalls forskning. – Det kanske hon inte skulle uppskatta… http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/amning-ger-skydd-mot-fetma/

Comments (0) Jan 23 2014

Hemlöshet borde inte existera i EU

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , , ,

Tänk att det år 2014 i Europa blir allt fler som är hemlösa. Flera ledamöter i EU-parlamentet ska ha uttryckt att det är en skam för Europa, (läs i DN http://www.dn.se/nyheter/varlden/hemlosheten-okar-i-europa/), men de antar ingen strategi för att motverka det. Och vi är fler som anser att det är skamligt att antalet hemlösa ökar i våra länder. Människor ska inte behöva bo på gatan och de ska inte behöva välja att lämna sitt land för att bo på gatan och tigga i ett annat land heller.

För även om jag håller med EU-parlamentet om att socialpolitiken ska vara nationell, så tycker jag att EU borde kunna ställa högre krav på sina medlemmar än vad man gör idag. Det finns tydliga och hårda regler om hur budgetar ska vara, om hur grönsaker får se ut och om hur djur ska tas omhand, men det finns inga regler om hur människor får behandlas.

Rumänien kan behandla de Romska medborgarna otroligt illa utan att det får några konsekvenser. Jag tycker att EU borde ställa krav på medlemsländerna om att mänskliga rättigheter ska respekteras och gälla alla medborgare. För åtminstone får jag känslan att så inte sker idag. För jag tror inte att någon skulle lämna sitt hem och sina barn och bege sig till Sverige och bo på gatan och tigga ihop pengar, om det inte är riktigt usla förhållanden som råder där de bor.

Visst har den ekonomiska situationen varit svår under ett antal år i många länder. Och det märks självklart även för oss i Sverige, men det borde inte betyda att människor ska tvingas bo på gatan. Därför är det så bra att vår regering har utsett Michael Anefur till nationell samordnare för hemlöshetsfrågor. Då sätts frågorna på kartan och det finns någon som försöker göra något åt det. Läs om hans arbete på bloggen Hemlöshet i fokus. http://www.hemloshetifokus.se/

Comments (0) Jan 16 2014

Tack vare Kristdemokraterna slipper sjuka nu sitta tre i baksätet vid sjukresor

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Idag beslutade Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Region Halland om vissa förbättringar inom reglerna för sjukresor. Jag känner mig både nöjd och mindre nöjd. Märkligt, men så är det faktiskt.

Jag känner mig nöjd för att dessa förbättringar faktiskt kom till för att jag har kämpat för dem. När ärendet var uppe för beslut för en tid sedan, yrkade jag på att vi skulle utreda vissa förbättringar och det gick man med på. Nu har vi fattat beslut om att man inte ska behöva åka tre i baksätet på en vanlig taxi när man åker sjukresa i Halland. Man ska sitta max två personer i baksätet. Det har ibland varit väldigt jobbigt för sjuka människor att tvingas klämma in sig i mitten, men det ska man alltså slippa när detta beslut börjar gälla.

Det har i och med beslutet också blivit tydligare med att man har rätt att få hjälp till och ifrån taxin, om man så behöver. Till exempel ska man kunna säga till när man bokar sin sjukresa om man behöver bli hämtad vid sin dörr och om man behöver hjälp att bära bagage.

Det jag inte är nöjd med är väntetiden. Jag tycker det är alldeles för länge att man ska behöva vänta 1 timme när man bokar sin hemresa från sitt vårdbesök. Jag yrkade på att det ska vara max 40 minuter, men det lyckades jag bara få med mig FP på. Inget annat parti tycker att det är något problem med att man får sitta och vänta så länge när man är sjuk. För man kan vara väldigt dålig i dessa fall.

En resa kan bli ganska påfrestande när man är sjuk och reglerna tillåter att den kan bli lång. Först 1 timme väntetid på sjukhuset innan man ens kommer iväg och sedan får man stå ut med upp till 75 % av restiden som så kallad omvägstid. Det gäller att man går på dass innan man kliver in i bilen. I alla fall om man bor långt bort från vårdenheten man besökt.

Alltså ett beslut man både kan glädjas över och vara missnöjd med. För jag känner mig glad att jag lyckades förbättra kvaliteten en hel del i regionens sjukresor.

Comments (1) Jan 13 2014