Hälsofrämjande sjukvård

Posted: maj 16th, 2010 under Allmänt.
Tags: , , ,

Vi Kristdemokrater tycker att den hälsofrämjande och förebyggande delen av vården ska vara högt prioriterad och ingå som en naturlig del i alla vårdens möten. För att detta ska bli verklighet är det betydelsefullt att ha ett friskhetsperspektiv som fokuserar på vilka faktorer som skapar god hälsa och inte enbart fokusera på det som är sjukt. Det finns mycket kunskap om sjukdomar, ohälsa och andra medicinska behov. Vad som ger hälsa däremot, är inte lika väl utvecklat. Det är viktigt att ha en positiv syn på varje persons möjlighet att själv ta ansvar för sin hälsa. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder bör ges ett större utrymme inom ramen för den dagliga hälso- och sjukvården.

Att vara frisk är inte samma sak som att ha en god hälsa. Vi kan ha en god hälsa även om vi har en sjukdom. Genom att ha ett förhållningssätt som främjar och stimulerar det som är friskt och ger hälsa kan vi komma ifrån den starka fokuseringen på sjukdom och smärta. Det är viktigt att ge makt och möjlighet till den enskilde att själv ta ansvar för sin hälsa. Med rätt stöd i rätt tid kan människor själva påverka och vara aktivt delaktiga i sin egen vård.

Förhållningssättet i mötet med den enskilda människan är av avgörande betydelse för hur personen upplever vården. All personal inom hälso- och sjukvården har en viktig uppgift att skapa vårdande möten för att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Det är också viktigt att ersätt­ningssystemet stimulerar det hälsofrämjande arbetet. Det ska vara lönsamt att hålla sina pati­enter vid så god hälsa som möjligt.

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment