Karin Perers C i kyrkomötet

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Klicka på länken här nere och läs om nomineringsgrupperna i kyrkomötet. Där får ni ett tydligt exempel på hur fel det är med att partier fortfarande finns med.

Karin Perers som är gruppledare för centerpartiet i kyrkomötet säger att de ju måste föra vidare den stafettpinne partiet har lämnat över från riksdagen. Ett otroligt märkligt påstående. Det visar bara att centern fortfarande ser kyrkan som en del av staten.

Nej det är inte bra att riksdagspartierna finns i kyrkomötet. De borde ha röstats bort helt och hållet. Det är inte rätt att partiprogramen blir viktigare än bekännelseskrifterna. Om man har den åsikten borde man inse att man är på fel plats.

Fram med de politiskt obundna alternativen. Och framför allt Frimodig Kyrka.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=190354

Comments (0) okt 20 2009

Dags att välja

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Nu är det dags att gå till valurnan. Det är också dags för dig att bestämma dig för att rösta på Frimodig Kyrka.

Frimodig Kyrka är det verkliga alternativet i detta valet. Det tror jag att du egentligen har förstått redan, men jag vill ändå ge dig ytterligare några argument.

Ta dig ett par minuter och läs dessa rader som är den valfolder vi går till val på. Det är egentligen inget annat än självklara saker för att kyrkan ska vara en levande kyrka och en växande kyrka. Det är viktigare att människor får höra evangeliet än att 100% av befolkningen är medlemmar. Det är kyrkans uppdrag och de som säger något annat bör sätta sig ner och läsa och begrunda.

Läs alltså dessa punkter och gå sedan till vallokalen och lägg Frimodig Kyrkas valsedlar i dina kuvert.

 

FRIMODIG KYRKA önskar att Svenska kyrkan skall bli en frimodig kyrka som har Jesus i centrum i allt arbete och i alla beslut. Detta visar sig i: kärlek och trohet till Bibeln, omsorg och öppenhet mot alla människor, ansvarstagande för skapelsen, en iver att föra allt fler till en levande relation med Jesus Kristus.

FRIMODIG KYRKA vill att Svenska kyrkan skall styras utan inblandning ifrån de politiska partierna för att kunna fatta oberoende beslut utifrån sin bekännelse.
FRIMODIG KYRKA vill att det byggs levande församlingar där människor kan komma till tro på Jesus Kristus och växa som kristna. Församlingarna skall ta människors andliga sökande på djupaste allvar och visa dem på den kristna tron. Detta är en förutsättning för att kunna fylla de tomma kyrkorna igen.
FRIMODIG KYRKA vill att mission och evangelisation åter prioriteras. Sanningsanspråket i kristen tro får inte tas bort, samtidigt som det personliga mötet kräver att man möter andra människor med respekt. Vi tror att Jesu uppdrag i missionsbefallningen gäller också i dag och att en kyrka utan verklig mission är en tynande kyrka.
FRIMODIG KYRKA vill att gudstjänsten skall vara i centrum i allt arbete inom Svenska kyrkan. Allt församlingsbygge skall därför utgå från den gudstjänstfirande gemenskapen.
FRIMODIG KYRKA vill stärka det diakonala arbetet och öka den diakonala medvetenheten.
FRIMODIG KYRKA vill att äktenskapet skall förbli en förening mellan man och kvinna enligt Bibelns tydliga vägledning. Om riksdagen inför en könsneutral äktenskapslagstiftning bör Svenska kyrkan lämna ifrån sig vigselrätten. Vi tar avstånd ifrån alla former av hat och förakt utifrån sexualitet och vill att Svenska kyrkan frimodigt skall välkomna människor in i kyrkans liv och själavård, oavsett sexuell läggning.
FRIMODIG KYRKA vill att den enskilde skall kunna välja vilken församling hon eller han vill tillhöra.
FRIMODIG KYRKA vill att Svenska kyrkan aktivt och intensivt ska arbeta för försoning i ämbetsfrågan och att personer med olika hållning i sakfrågan behandlas lika vid t.ex. tjänstetillsättningar. Vi menar att mer arbete skall läggas på att finna konstruktiva lösningar som värnar om alla inblandade. Detta är enda möjligheten att få slut på bråket i denna fråga som djupt splittrat Svenska kyrkan under lång tid.
FRIMODIG KYRKA vill stoppa omotiverad ”stordrift” av församlingsverksam­heten. Avståndet till den enskilda människan har ökat och det lokala engagemanget har blivit lidande, genom sammanslagningar av pastorat och församlingar.

 http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=179951 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3546865.svd

Comments (3) sep 19 2009

Äktenskapet och kyrkan

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Nu närmar sig den dag då kyrkomötet ska besluta om hur Svenska kyrkan ska ställa sig i frågan om äktenskap. Mycket talar tyvärr för att den liberala delen av kyrkomötet kommer att driva igenom ett dåligt beslut. Man vill lämna den grund som har varit kyrkans i hela historien och tillåta könsneutrala äktenskap. Detta gör kyrkomötet trotts att det finns många protester både inom kyrkan och från de samfund Svenska kyrkan hittills har samarbetat med.

Nu har du chansen att visa ledamöterna i kyrkomötet att du tycker att detta är ett felaktigt beslut. Ge Frimodig kyrka din röst på söndag och tala där med om att du vill ha en annan ledning i Svenska kyrkan.

Äktenskapet är mellan man och kvinna, det är kyrkans syn och det ska fortsätta att vara det. Kyrkan ska inte vända kappan efter vinden och ändra på detta. En kyrka kan inte säga att Gud välsignar något som det inte finns grund för.

Det är bättre då att Svenska kyrkan lämnar ifrån sig vigselrätten och låter staten ta ansvar för det. Det fungerar redan så i många andra länder och det är alltså inte något konstigt med ett sådant beslut. Det är där emot sorgligt att kyrkan ledande förtroendevalda fattar beslut som går stick i stäv med kyrkans bekännelseskrifter.

Frimodig kyrkas blogg 

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=179965

Comments (0) sep 18 2009

Stiftsstyrelsen i Göteborg

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Kristdemokrater i Svenska kyrkan i Göteborgs stift

 

Svar på remiss ”Konsekvenser av förmodad ny äktenskapsordning”.

Stiftsstyrelsen 7 april 2009

 

Efter riksdagens beslut om att tillåta könsneutrala äktenskap, måste konsekvensen bli att Svenska kyrkan avsäger sig vigselrätten. Det finns ingen grund i kyrkans bekännelseskrifter för denna förändrade syn på äktenskapet.

 

I konsekvens med detta finns det ingen anledning att anta någon ny ordning för vigselgudstjänst.

 

 Niklas Mattsson (KR)

 

Detta är det vi i KR ville lämna som Göteborgs stifts svar på den remiss stiften fått från kyrkostyrelsen. Det finns inget i någon av de texter som kyrkans bekännelse grundas på, som talar för att äktenskapet är något annat än mellan man och kvinna. Då kan kyrkan inte viga samman två människor av samma kön. Det skulle vara att lura människor att tro att Gud har välsignat något han inte har gjort.

 

Det finns inte heller något som talar för att kyrkan ska ägna sig åt vigslar. Detta är en statlig uppgift som bör utföras av en statlig myndighet. Att kyrkan har haft detta uppdrag finns det historiska skäl till. Dessa är inte längre aktuella. Det handlade mer om att eftersom människor inte kunde läsa och skriva, så skulle vigsellöftena uttalas högt inför vittnen. Idag är de flesta i vårt land skrivkunniga och kan alltså gå till en myndighet och skriva på ett papper som bekräftar vigseln.

 

Ett av skälen som angavs för att kyrkan ska behålla vigselrätten, var att kyrkan kan förlora medlemmar på att inte ha kvar uppdraget. Man är med andra ord rädd att förlora pengar. För oss kan inte pengar vara viktigare än att följa det vi tror på. Snarare blir kyrkans otydlighet ett skäl för människor att inte vara med.

 

Biskopen stödde egentligen denna tanke, men han hade andra förklaringar och kunde inte därför stödja vårt förslag. För min del menar jag att vi hade kunnat komma överens om texten och där med haft större chans att få gehör för förslaget.

 

Niklas Mattsson (KR) ledamot i stiftsstyrelsen i Göteborgs stift.

Comments (0) apr 08 2009

Oklokt beslut

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Det var ett oklot beslut som fattades av riksdagen idag. Nu har Sverige en könsneutral äktenskapslag, ett förhastat beslut av sex partier i riksdagen. I normala fall föregås lagändringar av noggranna utredningar där alla aspekter blir belysta. Men i detta fallet tycks det ha varit viktigare att fatta ett snabbt beslut, än att fatta ett klokt beslut. Yvonne Andersson Kristdemokratisk riksdagsledamot beskriver detta ett bra sätt i ett pressmeddelande efter beslutet. Läs det här.

Med detta beslut kör man över många som har yttrat sig över förslaget. Organissationer från olika håll har ställt sig negativa till detta och man har inte tagit hänsyn till dem. Inte mins kör man över de religiösa samfunden.

Nu finns det bara en väg att för kyrkan. Det är att avsäga sig vigselrätten. Vi ska diskutera det i vår nomineringsgrupp, men det kommer troligt vis vara vi röstar stiftsstyrelsen nästa vecka.

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=166594 http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=166600 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2681855.svd

Comments (0) apr 01 2009

Riksdagen debatterar äktenskap

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

I dag debatterar riksdagen om äktenskapsbalken. Tänk om en majoritet av ledamöterna skulle fatta att Kristdemokraternas förslag är det bästa. Det hoppas vi på. Äktenskapet är mellan man och kvinna och inget annat. Med det förslag som Kristdemokraterna har lagt får vi inte en könsneutral äktenskapsbalk, men vi får en civilrättslig samlevnadsbalk. Det är ett bra förslag som stöds av väldigt många.

Läs Stefan Attefall och Yvonne Anderssons artikel här. http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=166461

Comments (0) apr 01 2009

Giftemålsbalk

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Det förslag Kristdemokraterna idag motionerade om i riksdagen borde ha varit hela regeringens förslag. Det är tråkigt att en sådan här sak ska stressas fram i riksdagen. Det finns många som tycker att vårt förslag om en giftemålsbalk skulle vara lösningen, det borde riksdagspartierna lyssna på.

Göran Hägglund och Yvonne Andersson pressenterade förslaget som motionen går ut på. Det handlar om att staten får ta hand om registreringar av alla som vill gifta sig. Ett förslag som skulle ena och inte splittra.

Det är också märkligt att Svenska kyrkan inte kan vänta med sina förslag till riksdagen har beslutat. Men även här är det mycket brådskande med ett beslut i just denna frågan. Andra frågor kan ta väldigt lång tid utan att något händer och utan att kyrkostyrelsen verkar ha problem med det. Man kan fråga sig varför det är bråttom just här.

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=162071

Comments (1) jan 21 2009

Samkönade äktenskap – nej tack

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Nu har Kalifornien beslutat att inte tillåta samkönade äktenskap. Samtidigt går vår stadsminister ut och lovar att införa det här i Sverige. Det gör han trots att Kristdemokraterna har försökt att hitta en kompromiss i regeringen. Det är märkligt att denna fråga är så viktig för tre av regeringspartierna så att de kör över det fjärde.

Det är bra gjort av Göran Hägglund att stå fast vid partiets ståndpunkt och inte backa. Vi borde behålla en bra ordning i Sverige, som har fungerat i århundraden och som skulle fungera i framtiden också. Men här har de tydligen bestämt sig för att driva igenom ett förslag och inte ta hänsyn till helheten i regeringen.

Man förvånas över att det bara är de vuxnas intressen som man ska se till. Barnen är inte lika viktiga, trots att vi har tagit på oss att se till barnens bästa i varje beslut. Men det gäller visst inte när barns bästa inte stämmer överens med vuxnas önskemål.

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=159774

Comments (1) Nov 06 2008

Bevara äktenskapet

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Det är märkligt hur värderingar kan förskjutas. Om man bara tänker några år tillbaka så var läget ett helt annat. Men nu låter det på de liberala i riksdagen som att alla utom Kristdemokraterna tycker som de. Så är inte fallet. Det finns många som vill stå fast vid en fungerande ordning som har hållit i århundraden. Äktenskapet är mellan man och kvinna och så borde det förbli.

Elisabeth Sandluhnd chefsredaktör på Dagen manar till folklig mobilisering till förmån för äktenskapet. Det är en bra tanke, för som hon säger så är det inte bara FRA som är en viktig fråga. Jag skulle säga att äktenskapet är ännu viktigare. Därför vänner, börja blogga om äktenskapets bevarande.

Jag hoppas att Göran Hägglund kan hitta en lösning i regeringen så det kan bli ett klokt beslut. Men som det låter i medierna idag, så har vissa i alliansen bestämt sig för att ställa ultimatum och kräva att vi Kristdemokrater ska rätta in oss i ledet. Man är alltså berädda att köra över ett av partierna i alliansen. Det tycker jag är en tråkig inställning av dessa riksdagsledamöter. Men just detta visar så tydligt att värderingarna har förskjutits. För nu har det blivit viktigare att driva denna fråga och ställa den på sin spets, än att bedriva ett bra sammarbete för att styra Sverige mot det mål alliansen har kämpat mot.

För mig är barnen ett avgörande skäl att behålla den lagstiftning vi har. Jag tror att barn behöver en mamma och en pappa. Om vi gör denna förändring så sviker vi barnen på denna punkt. Äktenskapet är så förknippat med barn och så ska det vara. Vi har lagar som fungerar idag och de håller i framtiden också.

www.dagen.se http://prasterik.wordpress.com

Comments (8) okt 24 2008

Kyrkans brister

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Skilsmässorna ökar bland de kristna, medan de minskar i övrigt. Varför? Det borde vara så att de kristna gick före och visade vägen i denna sak. Men är det inte typiskt för kyrkorna idag. Man ska anpassa sig till världen och helst gå ännu längre. Kyrkan ska inte sticka ut och vara annorlunda. Då kanske människor lämnar kyrkan och betalar inte längre sitt medlemsskap. Pengarna får alltså styra budskapet. Inte varm och inte kall, utan ljummen.

Jag är övertygad om att kyrkorna i Sverige måste våga vara tydligare med sitt budskap och hjälpa människorna med det som är svårt i livet. Präster och pastorer måste undervisa om livet, inte filosofiska andakter utan mening. Det är vardagens problem och glädjeämnen som behöver undervisas om. Hur gör man för att vara en Kristen i en värld som gör allt för att locka människor bort från Gud. Om inte äktenskapet är heligt och livslångt för predikanterna, hur ska då folket kunna leva så. Det behövs predikanter som kan berätta att sex inte är allt i ett äktenskap. Att ett förhållande inte är förälskelse hela tiden och att det krävs att ge upp delar av sig själv för att klara av att leva med sin partner. Men när hörde vi senast detta predikas i en kyrka?

Kyrkorna i Sverige bär ett stort ansvar för människors vilsenhet. Ett stort ansvar för att så många skilsmässor sker, till nackdel för barnen. DEn liberala inställning till skilsmässor, aborter och sex före äktenskapet som kyrkan har antagit, gör det svårt för människor. Där kyrkan borde vara ett stöd, har den istället blivit en orsak till osäkerhet.

www.dagen.se

Comments (1) jul 24 2008