Förstärk primärvården

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Kristdemokraterna vill göra en kraftig förstärkning av primärvården. Det ska vara självklart att man i första hand vänder sig till sin vårdcentral när man är i behov av vård. Men då kan man inte mötas av en telefon som meddelar att tiderna är slut så du får återkomma i morgon. Det behöver finnas tider att få när människor behöver de.

 

Vi Kristdemokrater vill förändra vårdgarantin inom primärvården. Vi vill sänka tiden till första besök från sju dagar till en dag. Man ska alltså få träffa den kompetens man behöver på vårdcentralen redan nästa dag, det kan vara läkare eller någon annan kompetens. Det viktiga är att man ska få sin tid direkt.

 

Vård ska ske så nära som möjligt och sjukhuset ska inte vara det första man tänker på. Akuten är inte bäst nivå för alla behov. I Halland har vi sagt att ca 80 procent av vården ska ske på vårdcentralen och det är hög tid att öka jobbet för att nå målet. Det är inte meningen att äldre med stora vårdbehov ska sitta flera timmar på akuten och vänta för att bli inlagd på en avdelning på sjukhuset. De ska i första hand få den vård de behöver nära, antingen på vårdcentralen eller i sitt hem.

 

För att lyckas med detta krävs det både mer pengar och ett annat arbetssätt. T.ex. att fler kompetenser används på vårdcentralerna och att digitala vårdformer används i mycket större utsträckning. Det är viktigt att 1177 och ambulansen styr tydligare mot vårdcentralen och att det finns tider att få när man behöver de.

 

Därför vill Kristdemokraterna tillskjuta tre miljarder kr från staten till primärvården. Om de fördelas efter folkmängd skulle det innebära ca 100 miljoner för sjukvården i Halland. Det är pengar som skulle ge Hallands invånare tryggare vård och bättre tillgänglighet.

Comments (0) maj 24 2017

Kristdemokraterna kommer fortsätta kämpa för två akutsjukhus

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Vi har en överenskommelse mellan de regerande partierna att det ska finnas två akutsjukhus i Halland och det menar vi är nödvändigt för våra invånare. Man ska kunna bli omhändertagen akut på båda våra sjukhus när man har ett sådant behov. Sedan måste vi ta diskussionen om vad man ska ha för behandlingar på varje sjukhus. Men vi Kristdemokrater vänder oss starkt emot att företrädare för Moderaterna går ut och talar om att det ska finnas bara ett akutsjukhus i vårt län.

 

Det är nödvändigt att vi anstränger oss för att få kontroll på ekonomin, men det gör vi inte genom att tala om att stänga ett akutsjukhus. Det skulle kräva väldigt stora investeringar och det skulle ställa till stora bekymmer för driften med en sådan förändring. Vi måste se till att lägga kraften på rätt diskussioner och inte slösa bort tid och kraft på fel saker.

 

Sjukhusen behöver få kontroll på sin produktion och på sina kostnader. Det krävs krafttag från alla nivåer och det gäller självklart oss politiker också. Vi måste våga fatta svåra beslut, men det är inte utbudspunkter av akutvården som ger de stora effekterna på överskådlig tid.

Comments (0) mar 05 2015

Lägg primärvårdens jourcentraler ihop med akuten på sjukhusen

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Kristdemokraterna i Region Halland anser att det är dags att göra om och göra bättre. För några år sedan flyttades närsjukvårdens jourcentraler bort från sjukhusen i Varberg och Halmstad till andra platser. Detta anser vi inte blev bra.

Antalet människor som söker vård på akuterna på sjukhusen ökar hela tiden. Man söker för olika åkommor och man går till sjukhuset eftersom man behöver vård. Det finns en diskussion om att vi måste lära invånarna när de ska gå till vårdcentralens jour och när de ska gå till sjukhuset, så de inte går fel. För ibland behöver man akutens kompetens och ibland behöver man närsjukvårdens kompetens. Vi Kristdemokrater tycker inte det är bra om vi säger till människor som behöver vård att de har gått till fel plats.

Det är ganska naturligt att man går till sjukhuset om man är sjuk. Då får vi se till att rigga systemen så de servar invånarna och inte försöka göra tvärt om. När man behöver vård ska man inte behöva fundera på vart man ska gå. Det får vi inom vården lösa istället. Det gör vi ganska enkelt genom att placera jourcentralerna ihop med akuterna. Då kommer den som är sjuk rätt och vi kan lotsa de vårdbehövande till rätt läkare eller sjuksköterska.

Det skulle göra att invånarna kan känna sig trygga med att de får rätt kompetens för det behov man har och det skulle minska trycket som ibland blir stort på våra akutmottagningar.

Så det är alltså dags att göra om och göra rätt. Med den som behöver vård i fokus och inte våra system. För systemen är till för att underlätta för medborgarna och inte för att krångla till det.

Niklas Mattsson gruppledare för Kristdemokraterna i Region Halland

Comments (3) jan 09 2014

Palliativ vård med hög kvalitet i hela Halland

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Idag har vi i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Halland fattat ett inriktningsbeslut om hur vi vill se den palliativa vården organiserad i regionen. Ett beslut som gör att alla hallänningar ska få palliativ vård med hög kvalitet och att den ska ges nära där man bor.

Det är riktigt bra att vi nu har kommit överens om att öppna palliativa vårdplatser i Falkenberg, så att vården kan finnas nära även för Falkenbergs invånare. För att garantera kvaliteten på vården i Falkenberg hela dygnet ska man använda sig av närsjukvårdens läkare på jourtid, så som man gör i Kungsbacka.

Och det fina arbetet som sker på den palliativa avdelningen i Kungsbacka har för mig varit en förebild för hur det ska skötas. Så det är självklart att det även i framtiden ska fortsätta fungera på samma sätt för invånarna i Kungsbacka.

Jag är glad att vi har så fint omhändertagande av människor som är i behov av vård i livets slutskede i Halland. Det är så otroligt viktigt att man får rätt vård och rätt bemötande när man är i ett sådant skede i livet. När man är som mest utsatt ska man bli som bäst bemött och få den bästa omsorgen.

Comments (0) Nov 25 2013

Syncentralen i Kungsbacka blir kvar

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Igår beslutade vi på Hälso och sjukvårdsstyrelsen att inte stänga Syncentralen i Kungsbacka. Det fanns ett förslag om att stänga den och spara ca 250 000 kr per år. Men då hade man inte tagit hänsyn till de ökade kostnaderna för sjukresor för alla som då istället skulle behöva åka till Halmstad. Kostnaden skulle alltså inte minska så mycket i slutänden. Men framför allt så skulle det bli en stor försämring av kvaliteten för de som är i behov av Syncentralens stöd.
Vi Kristdemokrater har drivit denna fråga och vi lyckades alltså få med de andra på att fatta ett som vi ser det klokt beslut. Känns bra.

Comments (0) feb 26 2013

Kristdemokraterna vill bygga ny akut på sjukhuset i Varberg

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Efter sommaren kommer nämnderna för Hallands sjukhus att ta ställning till hur utvecklingen på fastighetssidan för sjukhusen ska se ut de kommande åren.

Då kommer Kristdemokraterna i Region Halland att kämpa för att det vi ska prioritera är en ny akutavdelning i Varberg.

Vi menar att det är ett måste för både sjukhuset i Varberg och för den norra delen av vårt län. Framför allt är det med tanke på barn och ungas uppväxtvillkor och möjligheten att tillgodose deras behov av sjukvård. Då är det ett måste att vi har en fungerande barnakut i norra Halland.

Det förslag som har tagits fram är en ny akut där det ska finnas plats för både barn och vuxna. Ett förslag som kostar mycket pengar, men vi Kristdemokrater tycker att det är värt det. Vi menar att det inte går att göra bara små justeringar i den befintliga akuten, utan det krävs en helt ny och större akutavdelning. Framtidens sjukvård ställer större krav på patientsäkerhet och ett helt annat flöde än vad som är möjligt i de befintliga lokalerna i Varberg.

Vi Kristdemokrater kommer att kämpa för att Hallands sjukhus ska fortsätta att ge invånarna vård med god kvalitet och hög säkerhet. Därför är vi beredda att satsa för framtiden och vi kommer att rösta för bygget av en ny akutavdelning på sjukhuset i Varberg.

Comments (0) aug 01 2011

Behåll Försäkringskassans servicekontor

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

– Försäkringskassans meddelande om att de tänker stänga en lång rad servicekontor över hela landet är upprörande. Den nu aviserade besparingen inom Försäkringskassan slår undan benen för de över hundra servicekontor som finns idag.

 

Det vore djupt olyckligt om satsningen och målsättningen för att ge medborgarna en bättre och enklare service via lokala servicekontor stoppas,

Vi tror att det finns ett stort värde av att framförallt äldre och personer som har svårt för myndighetssvenskan, har tillgång till lokala servicekontor där Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skatteverket samverkar?

Även om våra lokala kontor på kort sikt inte är hotade så måste trenden ändras. Utvecklingen är att vi pratar allt mer med maskiner och allt mindre med människor. Vi tror den utvecklingen i grunden är fel för  samhället.

– Vi menar att den besparing som Försäkringskassan föreslår är en besparing på marginalen. Försäkringskassan måste ta sitt samhällsansvar, och ännu bättre än idag stå till medborgarnas tjänst. När privata företag omvärderar sin verksamhet och stänger ned kontor så blir vi givetvis arga och upprörda, för vi tycker de ska vara nära kunden. Men en verksamhet som är finansierad av staten kan vi alla vara med och besluta om, de borde om någon ha medborgarperspektivet.

Det säger Larry Söder distriktsordförande för Kristdemokraterna i Halland och Niklas Mattsson gruppledare för Kristdemokraterna i Region Halland.

Comments (0) mar 21 2011

Papperslösa får rätt till vård

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Kristdemokraterna har nu lyckats få med de andra partierna i regeringen och Miljöpartiet på att papperslösa ska ha rätt till vård. Detta är ett framsteg för medmänskligheten. Nu kommer människor som är sjuka att kunna få vård efter sina behov.

Detta är en sak Kristdemokraterna har kämpat för länge och det var ett av våra vallöften, nu har det äntligen lyckats.

Vår inställning är att alla ska kunna få vård om man är i behov av det. Vi har inte rätt att vägra någon som är sjuk att få kontakt med vården. I och med denna överenskommelse slipper människor att vara rädda för att kontakta sjukhuset och vårdpersonalen slipper att stå inför dilemmat att antingen göra fel mot lagen eller att göra fel mot sin övertygelse att allas behov av vård ska tillgodoses.

Kristdemokraterna i Region Halland kommer att göra allt för att detta ska bli verklighet i Halland. Vi har redan tidigare lyft frågan här, men nu får vi stöd från riksdag och regering i detta. Vi är glada över att denna överenskommelse om migrationspolitiken har blivit till.

Comments (1) mar 03 2011

Vårdplatserna ska möta behovet

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Antalet vårdplatser i Halland ska möta det behov som finns. Det är en fråga både om säkerhet och om vårdkvalitet. Ingen ska behöva ligga i en korridor eller i ett rum som är avsett för något annat än vård.

Vi Kristdemokrater kommer att jobba för att en utredning ska göras om vi har rätt antal vårdplatser i Halland. Vi vill att man tar reda på om människor i vårt landsting får ligga i korridorer eller tvättrum. Vi vill att vi utreder hur vi klarar säkerheten med de vårdplatser vi har. Det handlar mycket om att smitta inte ska spridas mellan patienter. Vi ligger bra till i Halland med vårdrelaterade skador och vi har bra statistik när det gäller infektioner, men det finns arbete att göra även för oss i Halland.

Därför arbetar vi Kristdemokrater för att vi ska se över vårdplatserna i Halland. Vi hoppas att detta ska komma med i budgeten för 2011.

 Niklas Mattsson gruppledare för Kristdemokraterna i landstinget Halland

Comments (0) sep 16 2010

Vår miljö – personval del 3

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Vi måste satsa på miljön för framtidens skull, det finns inga alternativ. Kristdemokraterna vill rädda klimatet och ändå skapa tillväxt. Saker kan produceras mer miljövänligt. Energi kan användas mer effektivt. Mat kan odlas utan de värsta bekämpningsmedlen.

Det ska vara dyrt att förorena miljön, samtidigt som det ska finnas goda möjligheter att leva på ett klimatsmart sätt. Så att det blir jobbigt att vara miljöovänlig, men enkelt att vara miljövän.

Comments (0) aug 12 2010