Ett mänskligare Halland med Kristdemokratisk politik

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Hela människan

En människa är så mycket mer än sin fysiska kropp. Ibland blir själen sjuk och behöver vård, men fortfarande står många tabun och rädslor i vägen för att den som behöver ska få den vård och det bemötande som krävs i tid. Sjukvårdens uppgift måste vara att se hela människan och inte bara de fysiska åkommorna. En annan viktig del är att skapa en jämlik vård där alla blir bemötta och behandlade på ett rättvisande och jämlikt sätt.

Bemötande

Patientens egen upplevelse av mötet med hälso- och sjukvården är ett viktigt mått på vårdens kvalitet. Med personal som strävar efter att möta var och en utifrån dennes förutsättningar och behov ökar medborgarnas förtroende för hälso- och sjukvården. Detta skapar vi genom att personalen känner delaktighet och glädje i sitt arbete.

Hälsofrämjande sjukvård

Att vara frisk är inte samma sak som att ha en god hälsa. Vi kan ha en god hälsa även om vi har en sjukdom. Genom att ha ett förhållningssätt som främjar och stimulerar det som är friskt och ger hälsa kan vi komma ifrån den starka fokuseringen på sjukdom och smärta. Det är viktigt att ge makt och möjlighet till den enskilde att själv ta ansvar för sin hälsa. Med rätt stöd i rätt tid kan människor påverka och vara aktivt delaktiga i sin egen vård.

Familjecentraler

Familjecentraler, som är en verksamhet i samarbete mellan kommuner och landsting, är viktiga för föräldrar och barn i alla åldrar. De har en viktig funktion att fylla för att öka samverkan mellan kommun och landsting för familjernas bästa och vi anser att familjecentraler ska finnas i alla kommuner.

BUP

När barn och unga mår psykiskt dåligt är det viktigt att de får vård snabbt. Därför ska det inte vara kö till BUP, de ska få sin vård direkt när de behöver den.

Mellanvårdsplatser

Vi vill skapa mellanvårdsplatser, en form av vårdplatser som kommun och landsting delar ansvaret för. Där människor vid behov får vård och rehabilitering före hemgång. Vi vill undvika att patienter åker ut och in från sjukhuset.

Regional utveckling

Så förverkligar vi bodrömmar

Vi ska förverkliga människors bodrömmar genom att vårda och utveckla våra boende- och stadsmiljöer. Vi ska satsa på kultur som skapar många mötesplatser och möjligheter till upplevelser. Det ska vara livskvalitet att bo i Halland.

Så bygger vi företag med kunskap

Vi ska bygga företag med kunskap. Vi ska skapa kreativa miljöer för företagsutveckling, göra mångfalden till en tillgång och arbeta strategiskt med att skapa goda förutsättningar för ett näringsliv i utveckling.

Så skapar vi fördelar av läget

Vi ska skapa fördelar av att Halland ligger mitt i ett starkt utvecklingsstråk. Med strategiska allianser och ledarskap ska vi dra mesta möjliga nytta av vårt läge.

Så utvecklar vi kollektivtrafiken

För miljöns skull vill vi att människor ska åka mer kollektivt. Det lyckas vi med genom att ha fler direktlinjer där många åker och genom att bygga ut pendeltåget genom hela Halland. Det ska vara snabbt, enkelt och bekvämt att åka kollektivt.

Comments (0) jul 22 2010

Dubbelspår hela västkustbanan

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Bra Regeringen. Nu blir det en tunnel under Varberg, vilket gör att hela järnvägen genom Halland nu blir dubbelspår. Något vi väntat länge på och gläds över nu.
Det är viktigt för Regionen. Det gör att vi kan få mer av transporterna på spår i stället för på E6.
En miljöåtgärd som kommer att betyda mycket. Och jag vill också ge Lars Gustafsson en eloge för sitt slit med att få de andra i Stockholm att förstå vikten av detta.

Comments (0) mar 31 2010