Årets val är ett värderingsval

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Årets val handlar om vilka värderingar vi vill ska prägla vårt land. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att samhället ska hålla ihop. För oss är vården, äldre och trygghet de viktigaste frågorna i valet 2018.

 

Det är när man är som svagast som man ska vara säker på att välfärden är som starkast. Men många patienter får inte vård i tid idag. Vårdköerna har fördubblats under nuvarande regering. idag har fler än 80 000 patienter väntat mer än tre månader på en operation eller besök hos specialist. Det är alltså ett helt Kungsbacka.

 

Svensk sjukvård behöver en genomgripande reform för att alla ska få rätt behandling och omvårdnad. Alla skall ha rätt till god vård i tid oavsett var i landet man bor. Vår främsta reform för att uppnå detta är att avskaffa landstingens sjukhusansvar. Det får inte vara så att den som har cancer har olika möjlighet att överleva beroende på var man bor. Då behöver det göras något radikalt. Vi får aldrig värna systemet mer än människan.

Värdighet har ingen ålder. Oavsett hur gammal du är så ska du bemötas med respekt och kunna påverka ditt eget liv. En del äldre vill och kan arbeta längre än till 65. Andra har ett stort behov av omsorg. Många äldre har en pension som inte räcker hela månaden ut. En del nekas äldreboende för att det inte finns tillräckligt många platser.

Det finns många äldre som är ensamma, kanske efter att en make eller maka gått bort. Denna ofrivilliga ensamhet är ett stort problem. i Sverige saknar över en miljon människor en nära vän, var tredje person över 85 år uppger ensamhet och var sjätte är socialt isolerad, och allt fler begravs utan en enda vän eller anhörig närvarande.

Det behövs politiska beslut både i riksdagen och här i Kungsbacka som visar att äldres frågor är viktiga. Vi vill förtydliga Socialtjänstlagen så att det framgår att sociala behov är grund för biståndsbedömning till äldreboende. För de äldre som vill fortsätta arbeta vill vi slopa den särskilda löneskatten som arbetsgivare betalar för den som fyllt 65 år och införa ett dubbelt jobbskatteavdrag från 64 år så att man får behålla mer av sin lön. Vi vill slopa den så kallade pensionärsskatten, det ska alltså vara lika skatt på lön och pension. Och vi vill bygga fler äldreboenden, så att alla som fyllt 85 år ska kunna välja att flytta till ett anpassat boende om de själva vill det.

Vi lovar inte allt till alla, men kommer att göra allt för att hålla det vi faktiskt lovar. Du ska kunna lita på välfärden i Kungsbacka.

Comments (0) sep 04 2018

Lägg primärvårdens jourcentraler ihop med akuten på sjukhusen

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Kristdemokraterna i Region Halland anser att det är dags att göra om och göra bättre. För några år sedan flyttades närsjukvårdens jourcentraler bort från sjukhusen i Varberg och Halmstad till andra platser. Detta anser vi inte blev bra.

Antalet människor som söker vård på akuterna på sjukhusen ökar hela tiden. Man söker för olika åkommor och man går till sjukhuset eftersom man behöver vård. Det finns en diskussion om att vi måste lära invånarna när de ska gå till vårdcentralens jour och när de ska gå till sjukhuset, så de inte går fel. För ibland behöver man akutens kompetens och ibland behöver man närsjukvårdens kompetens. Vi Kristdemokrater tycker inte det är bra om vi säger till människor som behöver vård att de har gått till fel plats.

Det är ganska naturligt att man går till sjukhuset om man är sjuk. Då får vi se till att rigga systemen så de servar invånarna och inte försöka göra tvärt om. När man behöver vård ska man inte behöva fundera på vart man ska gå. Det får vi inom vården lösa istället. Det gör vi ganska enkelt genom att placera jourcentralerna ihop med akuterna. Då kommer den som är sjuk rätt och vi kan lotsa de vårdbehövande till rätt läkare eller sjuksköterska.

Det skulle göra att invånarna kan känna sig trygga med att de får rätt kompetens för det behov man har och det skulle minska trycket som ibland blir stort på våra akutmottagningar.

Så det är alltså dags att göra om och göra rätt. Med den som behöver vård i fokus och inte våra system. För systemen är till för att underlätta för medborgarna och inte för att krångla till det.

Niklas Mattsson gruppledare för Kristdemokraterna i Region Halland

Comments (3) jan 09 2014

Fyra timmar

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Allt för ofta är väntetiderna på landets akutmottagningar orimligt långa. Detta drabbar inte minst äldre som ofta är i behov av vård..

Kristdemokraterna vill införa en akutvårdsgaranti som innebär att ingen ska behöva vänta mer än fyra timmar på att få ett omhändertagande. Naturligtvis ska vårdbehovet alltid styra vem som får vård först, men vi är övertygade om att det går att organisera vården så att alla blir omhändertagna inom fyra timmar. Vad som bland annat behövs är god tillgång till vårdcentraler i primärvården, rätt dimensionering av antalet vårdplatser på sjukhuset, bra flöden på sjukhuset och att de mest erfarna och kunniga läkarna och sjuksköterskorna gör den första bedömningen av patientens behov.

Genom en lagreglerad akutvårdsgaranti skapas drivkrafter för ett förbättrat bemötande och omhändertagande av de som ofta är i behov av vård. I Halland har vi redan uttalat att vi vill försöka hålla fyra timmars väntetid, men det hålls långt ifrån alltid. Om akuten också ingår i vårdgarantin kommer färre patienter tvingas vänta orimligt länge.

Sjukvården ska organiseras för patienterna och inte för att systemen ska fungera. Om de system vi har idag inte gynnar de som är i behov av vård, så måste vi vara beredda på att tänka om och förändra. Vi Kristdemokrater är alltid villiga att göra förändringar som gör sjukvården mer tillgänglig för människor som behöver vård.

Comments (0) jul 14 2010

Livsstil påverkar cancer

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Enligt en professor på Karolinska institutet kan cancerfallen halveras med förändrad livsstil. Väldigt intressant och viktigt. För om detta stämmer så kan mycket lidande undvikas bara genom att vi tänker mer på hur vi lever.

Studien är gjord på 25 000 kvinnor så resultaten gäller alltså bara för kvinnor. Nu ska de också göra en liknande undersökning bland män.

De har kommit fram till att det finns fem olika saker att tänka på. Det mest viktiga är rökning, mat och fysisk aktivitet. Alltså alla kvinnor. Sluta röka, rör er mer och ät rätt mat. För ni vill väl alla försöka att undvika att få cancer.

Förutom att detta är en viktig kunskap för att minska lidandet för många kvinnor, så är det en viktig kunskap för sjukvården. Cancer är en stor del av sjukvården idag och om man kan halvera insjuknandet så gör man stora vinster i landstingen. Man kan då lägga mer resurser på att bota de som ändå insjuknar och det går då att lägga forskningsresurser på andra saker.

Det ska bli mycket intressant att följa utvecklingen på detta och se om det verkligen stämmer. Det låter liksom för bra för att vara sant.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/cancerfallen-kan-halveras_4795529.svd

Comments (1) jun 01 2010

Hälsofrämjande sjukvård

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Vi Kristdemokrater tycker att den hälsofrämjande och förebyggande delen av vården ska vara högt prioriterad och ingå som en naturlig del i alla vårdens möten. För att detta ska bli verklighet är det betydelsefullt att ha ett friskhetsperspektiv som fokuserar på vilka faktorer som skapar god hälsa och inte enbart fokusera på det som är sjukt. Det finns mycket kunskap om sjukdomar, ohälsa och andra medicinska behov. Vad som ger hälsa däremot, är inte lika väl utvecklat. Det är viktigt att ha en positiv syn på varje persons möjlighet att själv ta ansvar för sin hälsa. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder bör ges ett större utrymme inom ramen för den dagliga hälso- och sjukvården.

Att vara frisk är inte samma sak som att ha en god hälsa. Vi kan ha en god hälsa även om vi har en sjukdom. Genom att ha ett förhållningssätt som främjar och stimulerar det som är friskt och ger hälsa kan vi komma ifrån den starka fokuseringen på sjukdom och smärta. Det är viktigt att ge makt och möjlighet till den enskilde att själv ta ansvar för sin hälsa. Med rätt stöd i rätt tid kan människor själva påverka och vara aktivt delaktiga i sin egen vård.

Förhållningssättet i mötet med den enskilda människan är av avgörande betydelse för hur personen upplever vården. All personal inom hälso- och sjukvården har en viktig uppgift att skapa vårdande möten för att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Det är också viktigt att ersätt­ningssystemet stimulerar det hälsofrämjande arbetet. Det ska vara lönsamt att hålla sina pati­enter vid så god hälsa som möjligt.

Comments (0) maj 16 2010

Mellanvårdsplatser i Halland

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Det sägs ibland att patienter skrivs ut för tidigt från sjukhuset eller att kommunerna inte bereder plats tillräckligt fort för sina brukare. Kommunerna tycker att de äldre är för sjuka för att komma tillbaka till sitt boende samtidigt som landstinget tycker att samma person är för frisk för att stanna kvar på sjukhuset. Om det finns något rätt eller fel i detta är svårt att säga, men det finns möjligtvis en brist i hur kommunen och landstinget samarbetar.

För oss Kristdemokrater är det viktigt att varje människa får den vård som hon eller han är i behov av. Att stanna längre än nödvändigt på sjukhuset är inte bra, men det är lika illa att skickas hem till sitt boende, om man inte kan får relevant vård och rehabilitering där.

Vi har begärt att landstinget ska göra en utredning för att se vilket behov det finns av mellanvårdsplatser i Halland. Med detta menar vi en form av vårdplatser där kommunerna och landstinget delar på ansvaret. Exempelvis kan äldre patienter få lite mer vård och rehabilitering där än vad kommunen kan ge i deras ordinära boende.

Om man, genom att inrätta mellanvårdsplatser, kan underlätta för äldre som har vårdats på sjukhus att komma tillbaka till sina hem, så tycker vi Kristdemokrater att detta är mänskligt, betydelsefullt och viktigt. Vår uppgift är att värna om medborgarnas hälsa och välmående. Om det är samverkan som krävs för att nå goda resultat för invånarna, så är det samverka vi ska göra.

Helene Nilsson och Niklas Mattsson

Kristdemokrater i Landstinget Halland

Comments (0) mar 25 2010

Jämlik sjukvård om Alliansen styr

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Idag får vi några kommentarer från Anders Andersson om Alliansens sjukvårdspolitik. Det är jämlikheten han talar om. Vården ska vara jämlik och alltså satsar Alliansen på att alla ska ha rätt till samma vård.

Kristdemokraterna har lett gruppen och det låter som att Anders Andersson har lyckats bra i det arbetet. Han säger att det är viktigt att få bort de stora orättvisorna i svensk sjukvård. Man ska inte få bättre vård på grund av att man har mer pengar i plånboken. Det är behovet som ska styra och med Alliansen och Kristdemokraterna ska detta lyckas.

Under innevarande mandatperiod har Göran Hägglund lyckats med att få landstingen att arbeta bort de långa köerna och under de kommande fyra åren ska också jämlikheten bli mycket bättre.

Det ska bli mycket spennande att höra resten av förslagen från Alliansens sjukvårdsgrupp. Men det verkar dröja tills de olika rapporterna ska presenteras. Med så här positiva första kommentarer, så blir resten med all säkerhet riktigt bra.

Vill man alltså ha en jämlik sjukvård i Sverige, så ska man se till att Kristdemokraterna blir större i en stark Alliansregering.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/alliansen-vill-ha-rattvis-sjukvard_4452063.svd

Comments (0) mar 20 2010

Etiska bedömningar i vården

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Det är inte alltid man tycker att nya lagar är bra. Men denna gång när jag läser om denna nya lag, så blir jag faktiskt glad. Det är bra att lagstifta om att nya metoder i hälso och sjukvården ska prövas etiskt innan de börjar användas.

Det är så lätt att bara se till de nya möjligheterna och till ekonomin när man utvecklar nya metoder. För varje läkare och forskare vill naturligtvis hitta ännu en metod eller bli först med att lösa ett stort problem. Det är själva drivkraften i forskning, men det krävs också att man tänker till och verkligen analyserar konsekvenserna av det man gör. Göran Hägglund säger i artikeln i Dagen ungefär att, bara för att man kan göra en sak, så är det inte säkert att det är rätt. Detta är en inställning som vi måste ha. Det är inte alls säkert att varje ny metod ska användas. Det kan bli konsekvenser som man inte först har tänkt på. Det är bättre att ta lite mer tid och tänka, än att skynda och få problem man inte hade anat.

Det finns nog en hel del som görs inom den svenska sjukvården som skulle må bra av att diskuteras etiken kring. Men känslan man får när man säger det är att man är lite bakåtsträvande. Man ska inte bromsa utvecklingen och hålla tillbaka forskningen. Och det är nog sant till viss del, men det är också så att forskning måste diskuteras etiskt.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=195956

Comments (1) Dec 04 2009

Eutanasi – säg i stället dödshjälp

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Det ska inte vara tillåtet med aktiv dödshjälp i vårt land. Vården ska inte hjälpa människor att dö, utan att leva. När människor är så sjuka att de snart kommer att dö ska vården göra allt som står i dess makt för att livet ska avslutas på ett värdigt sätt. Det betyder inte att de ska hjälpa till att avsluta livet. Vård i livets slutskede handlar väldigt mycket om smärtlindring och stöd, inte om snabbhet och hjälp till död.

Det är tragiskt att vi har riksdagsmän som tycker att vården ska hjälpa människor att dö. Man får en känsla av att de också har svårt att tala om det, för de använder ord som ska dölja vad det egentligen handlar om. Kalla det för dödshjälp och inte eutanasi. Men det är väl ett sätt att mörka avsikten.

Hur ska människor kunna känna sig trygga när de ligger sjuka och behöver den sista viktiga vården för att få ett värdigt slut på livet, om de ska behöva känna att det finns ett tryck på att de ska välja att avsluta livet i förtid. För det tror jag är en stor risk. Människor kommer att känna det trycket även om det inte är meningen att de någonsin ska känna det. – Här ligger jag och kostar pengar och upptar en vårdplats, det skulle kanske vara bättre att jag bad om hjälp att avsluta livet. – Detta får aldrig bli verkligt i vårt land. Människor ska aldrig behöva få sådana tankar. Den som är dödssjuk ska få vara trygg i att veta att vården gör allt för att lindra smärtan och oron för döden.

Vart är värderingarna i vårt samhälle på väg? Vart har synen på människovärdet tagit vägen för de som motionerar om aktiv dödshjälp? Det är förskräckligt att det motioneras om att det ska bli lagligt att döda människor. För det är vad det faktiskt är, även om de försöker använda ord så att det ska låta bättre.

Svensk sjukvård ska arbeta för att hjälpa människor att bli friska. Vi ska satsa på utveckling av nya metoder och nya läkemedel för att bota och för att lindra smärta. Vi ska också jobba för att hjälpa människor att inte bli sjuka. Friskvård är den bästa och effektivaste vården.

Vi måste uppvärdera moralen i vårt samhälle. Det har gått alldeles för långt med egoismen och självförverkligandet. Vi ska arbeta för att få mer medmänsklighet och empati för varandra. Det är grundstenarna i ett modernt och ett väl fungerande samhälle.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=189961

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3656967.svd

Comments (0) okt 15 2009

Självklart ska papperslösa ha vård

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Det är bra att nu fler hjälper oss Kristdemokrater att påverka moderaterna. För som vi tidigt har hävdat, så ska de papperslösa i vårt land ha rätt till sjukvård. Det är inte rimligt att låta människor hålla sig gömda och inte våga uppsöka sjukvården när de är sjuka.

Visst tänker några, – det är väl deras egen sak om de gömmer sig när de har blivit utvisade. Att människor väljer att gömma sig och leva utan rättigheter säger ganska mycket om hur de får det om de återvänder till sitt hemland.

Jag har även här i Halland försökt att jobba för att vi ska skriva in i våra dokument att de papperslösa ska få rätt till vår sjukvård, men det har inte gått. Visserligen har jag och vi kristdemokrater blivit lovade att det fungerar hä’r utan att vi skriver det i ett beslut. Alla som uppsöker våra sjukhus eller andra mottagningar, får vård på lika villkor. Eftersom de det handlar om håller sig gömda, så är det inte så lätt att kontrollera om det verkligen fungerar.

Om någon vet får ni gärna höra av er. För det är viktigt att ingen blir utan vård när man er i behov av den. Det är hela själva saken med vvår svenska vård. Alla som har ett behov ska kunna få hjälp. Den som har det största behovet ska få hjälp först. Det står inte att vi ska undanta vissa människor.

http://www.dn.se/opinion/debatt/regeringen-maste-andra-sig-om-papperslosas-sjukvard-1.966772

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=186279

Comments (6) okt 05 2009