Begränsad klimatpåverkan

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Det första av de 15 miljömålen handlar om klimatet. Begränsad klimatpåverkan. Det betyder att vi måste låta våra politiska beslut ta hänsyn till klimatet. Vi ska alltså försöka minimera utsläpp av växthusgaser som t.ex. co2.

För mig betyder detta att vi inte ska acceptera nya stora anläggningar för uppvärmning som drivs med olja. Vi måste agera för att nya anläggningar för uppvärmning ska producera förnyelsebar energi. Om vi tillåter att man bygger nya oljepannor gör vi i miljönämnden inte vårt jobb.

Därför beslutade vi igår i Nämnden för Miljö & Hälsoskydd i Kungsbacka att inte tillstyrka förslaget att Statkraft ska få bygga två nya stora oljepannor vid Hammargårds fjärrvärmeverk.

De nationella, regionala och lokala miljömålen säger att vi ska minska utsläppen av växhusgaser och då är det vår uppgift att agera där efter. Menar vi något med vårt tal om vikten av att minska klimatpåverkan, så är det hög tid för oss att också ta konsekvensen av detta. Jag hävdar att det måste vara möjligt med ny teknik att kunna klara även reservkraft med förnybart bränsle. Jag tror att det handlar mycket om att så länge det är möjligt att använda den föråldrade tekniken och det fosila bränslet så gör man det. Det är inte förrän kraven ställs som man ser till att lösa problemet.

Vi måste våga ställa tuffare krav på hur mycket energi som får användas för uppvärmning och på vad man får använda som bränsle. Idag tillåter vi att det byggs hus med allt för stor åtgång på energi. Det finns teknik för att minska energiförbrukningen och jag tycker att man ska använda den tekniken i mycket högre utsträckning än vad som görs idag. Det finns flera goda exempel på hur man kan göra och vad man ska använda sig av. Det är bara det att det fortfarande kostar mer att bygga. Men vad man då inte tänker på, är att man genom att bygga energieffektivt får mycket lägre driftkostnad. Jag menar att det är rimligt att man räknar på en byggnads hela livslängd och inte bara vad det kostar att investera.

Om vi inte ställer kraven idag, hur ska vi då lyckas med att uppfylla miljömålen? Om det inte är rätt tid att börja nu, när är det då rätt tid? För de som ska ta den högre kostnaden kanske det aldrig känns som rätt tid, men för de som ska ta över jorden efter oss, kommer det nog att kännas som att vi började för sent.

Comments (0) okt 22 2010

Våga kräva lite mer – tänk på barnen

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , , ,

I tisdags besvarade kommunfullmäktige i Kungsbacka en intressant motion. Det var MP som hade motionerat om solenergi i kommunen. Motionen blev besvarad med att den lämnas till de som arbetar med att ta fram det nya energipolitiska programet. Som jag ser det är det ett bra beslut, även om man som Miljöpartiets ledamöter tyckte att det tar för lång tid.

Det intressanta med denna motion är just solenergin. För tänk vad mycket vi kan göra för vår miljö och för klimatet genom att använda mer av det solen ger. Visserligen kan man möjligen säga som en Centerpartist sa i fullmäktige, ungefär så här, – allt är solenergi och i Kungsbacka har vi redan länge använd oss av det -, Meningen med det skulle vara att biobränsle är solenergi eftersom det har vuxit. Det kan man möjligen tänka sig, men när han i samma mening också säger att därmed skulle i viss mån även oljan vara solenergi, så tycker jag man går för långt.

Nu till det viktiga. Solen är en källa som vi använder allt för lite. Den finns där och strålar sin värme ner över oss och vi tar inte tillvara en bråkdel av energin. Visst Eksta har en hel del solvärme och även solel, men kommunen i stort är inte med på det tåget. Jämfört med hur mycket yta hustak vi har i kommunen, så är det en försvinnande liten del som är belagda med någon form av solenergisystem. Vi kan bli mycket bättre utan problem.

Egentligen borde varje ny plan innehålla ett mål för hur energin ska kunna optimeras för klimatet. Varje tak skulle mycket väl kunna vara en energiproducent. Antingen det är med värme eller el, så borde det vara ett krav för att få bygga i kommunen. Som exempel kan man fundera på hur mycket el det går åt för att kyla våra lokaler på sommaren. Tänk om det fans solceller på taken för att producera den elen som behövs för att driva kylcystemen. Eller det finns också teknik som gör det möjligt att kyla med solfångare.

När vi nu bygger allt energieffektivare hus skulle den lilla el som behövs för hushållsel kunna produceras av solen. Om vi bara lär oss att tänka på helheten så hittar vi lösningarna. Problemet är att vi sällan tänker hela vägen när vi svarar på remisser om planer. Man tar en bit i taget och glömmer att det är lättare att åstadkomma en förändring om man bestämmer sig för en väg. Vi säger att det måste vara upp till den som bygger att bestämma hur energieffektivt det ska vara. Men varför inte säga att vi kräver bättre än det staten genom Boverket gör. Vill man bygga i Kungsbacka, vilket många vill, så får man anstränga sig mer.

Jag hoppas att ni när ni arbetar med det nya energiprogrammet för Kungsbacka vågar vara tuffa. Jag hoppas att ni vågar tänka på nästa generation och ta höjd för att klara lite mer än absolut nödvändigt. Det är nu vi kan göra förändring för klimatet och våra barns miljö. Det är genom att vara framsynta och ställa krav som vi kan visa att vi vågar gå före och att det är vi som ger kommande generationer en chans.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.328913-fa-valjer-kollektivt-i-kranskommunerna http://www.dn.se/ekonomi/bopriserna-pa-rekordhog-niva-1.1059258 http://hn.se/nyheter/halland/1.748807-varen-borde-vara-har

Comments (0) mar 11 2010